Heidelberg University Hospital

CSV
£851,068
May 10 - Aug 15
Value: £851,068
Duration:  May 10 - Aug 15
£249,951
Dec 09 - Nov 12
Value: £249,951
Duration:  Dec 09 - Nov 12
£679,739
Sep 06 - Sep 11
Value: £679,739
Duration:  Sep 06 - Sep 11
£310,852
Aug 07 - Jul 11
Value: £310,852
Duration:  Aug 07 - Jul 11
£334,393
Sep 11 - Aug 14
Value: £334,393
Duration:  Sep 11 - Aug 14
£756,961
Apr 12 - Mar 17
Value: £756,961
Duration:  Apr 12 - Mar 17
£2,303,805
May 14 - May 19
Value: £2,303,805
Duration:  May 14 - May 19
£711,991
Sep 08 - May 12
Value: £711,991
Duration:  Sep 08 - May 12
£385,956
Aug 10 - Dec 13
Value: £385,956
Duration:  Aug 10 - Dec 13
£1,487,627
Sep 06 - Jul 12
Value: £1,487,627
Duration:  Sep 06 - Jul 12
£8,095,494
Oct 91 - Mar 15
Value: £8,095,494
Duration:  Oct 91 - Mar 15