Bjoern Seitz

University of Glasgow
CSV
£2,000
Sep 13 - Aug 14
Value: £2,000
Duration:  Sep 13 - Aug 14
£28,403
May 17 - Jun 18
Value: £28,403
Duration:  May 17 - Jun 18
£1,826,946
Apr 09 - Aug 11
Value: £1,826,946
Duration:  Apr 09 - Aug 11
£2,636,936
Jan 09 - Mar 10
Value: £2,636,936
Duration:  Jan 09 - Mar 10
£36,666
Oct 15 - Mar 16
Value: £36,666
Duration:  Oct 15 - Mar 16
£123,505
Mar 11 - Mar 14
Value: £123,505
Duration:  Mar 11 - Mar 14
£116,251
Apr 10 - Mar 11
Value: £116,251
Duration:  Apr 10 - Mar 11
£1,934,784
Aug 11 - Jul 15
Value: £1,934,784
Duration:  Aug 11 - Jul 15
£909,081
Jan 15 - Jul 18
Value: £909,081
Duration:  Jan 15 - Jul 18
£179,216
Sep 14 - Dec 16
Value: £179,216
Duration:  Sep 14 - Dec 16
£1,576,849
Oct 17 - Sep 21
Value: £1,576,849
Duration:  Oct 17 - Sep 21
£191,844
Apr 07 - Apr 09
Value: £191,844
Duration:  Apr 07 - Apr 09
£394,411
Apr 09 - Mar 11
Value: £394,411
Duration:  Apr 09 - Mar 11
£1,374,210
Aug 14 - Sep 18
Value: £1,374,210
Duration:  Aug 14 - Sep 18