Harvey Goldstein

University of Bristol
CSV
£1,759,842
Mar 07 - Feb 13
Value: £1,759,842
Duration:  Mar 07 - Feb 13
£434,606
Apr 11 - Mar 14
Value: £434,606
Duration:  Apr 11 - Mar 14
£5,853,426
Mar 13 - Jan 16
Value: £5,853,426
Duration:  Mar 13 - Jan 16
£301,925
Jun 17 - Dec 19
Value: £301,925
Duration:  Jun 17 - Dec 19
£551,689
Jul 07 - Dec 10
Value: £551,689
Duration:  Jul 07 - Dec 10
£905,384
Oct 08 - Sep 11
Value: £905,384
Duration:  Oct 08 - Sep 11
£860,324
Sep 09 - Dec 12
Value: £860,324
Duration:  Sep 09 - Dec 12
£304,549
Oct 07 - Dec 10
Value: £304,549
Duration:  Oct 07 - Dec 10
£1,120,420
Oct 11 - Mar 15
Value: £1,120,420
Duration:  Oct 11 - Mar 15