Mark Bradley

University of Edinburgh
CSV
£1,626,381
Oct 14 - Apr 18
Value: £1,626,381
Duration:  Oct 14 - Apr 18
£200,459
Jan 10 - Dec 10
Value: £200,459
Duration:  Jan 10 - Dec 10
£2,874,141
Dec 16 - Nov 21
Value: £2,874,141
Duration:  Dec 16 - Nov 21
£618,689
Oct 09 - Apr 13
Value: £618,689
Duration:  Oct 09 - Apr 13
£296,010
Mar 06 - Feb 09
Value: £296,010
Duration:  Mar 06 - Feb 09
£201,854
Dec 10 - Feb 12
Value: £201,854
Duration:  Dec 10 - Feb 12
£253,604
May 13 - Jun 17
Value: £253,604
Duration:  May 13 - Jun 17
£4,300,967
May 13 - Dec 18
Value: £4,300,967
Duration:  May 13 - Dec 18
£529,710
Nov 12 - Oct 15
Value: £529,710
Duration:  Nov 12 - Oct 15
£456,831
Jan 18 - Dec 20
Value: £456,831
Duration:  Jan 18 - Dec 20
£621,896
Feb 09 - Feb 12
Value: £621,896
Duration:  Feb 09 - Feb 12
£806,826
Sep 12 - Dec 15
Value: £806,826
Duration:  Sep 12 - Dec 15
£4,884,593
May 14 - Oct 22
Value: £4,884,593
Duration:  May 14 - Oct 22
£94,126
Oct 14 - Sep 18
Value: £94,126
Duration:  Oct 14 - Sep 18
£51,523
Apr 12 - Apr 15
Value: £51,523
Duration:  Apr 12 - Apr 15
£9,429,404
Oct 13 - Mar 19
Value: £9,429,404
Duration:  Oct 13 - Mar 19
£284,982
Jul 05 - Jul 08
Value: £284,982
Duration:  Jul 05 - Jul 08
£733,883
Apr 07 - Sep 11
Value: £733,883
Duration:  Apr 07 - Sep 11
£941,415
Aug 06 - Jan 10
Value: £941,415
Duration:  Aug 06 - Jan 10
£4,690,073
Nov 13 - Mar 18
Value: £4,690,073
Duration:  Nov 13 - Mar 18
£5,090,638
Jan 14 - Mar 15
Value: £5,090,638
Duration:  Jan 14 - Mar 15
£518,035
Mar 06 - Mar 09
Value: £518,035
Duration:  Mar 06 - Mar 09