Scott Roy

University of Glasgow
CSV
£1,189,785
Oct 07 - Mar 13
Value: £1,189,785
Duration:  Oct 07 - Mar 13
£1,955,964
Oct 06 - Jan 11
Value: £1,955,964
Duration:  Oct 06 - Jan 11
£143,808
Mar 11 - Mar 15
Value: £143,808
Duration:  Mar 11 - Mar 15
£3,989,846
Jun 07 - Nov 10
Value: £3,989,846
Duration:  Jun 07 - Nov 10