Thomas Rodden

University of Nottingham
CSV
£1,263,924
Oct 11 - Jul 12
Value: £1,263,924
Duration:  Oct 11 - Jul 12
£597,628
Oct 10 - Aug 12
Value: £597,628
Duration:  Oct 10 - Aug 12
£1,075,108
Sep 12 - Aug 17
Value: £1,075,108
Duration:  Sep 12 - Aug 17
£806,240
Apr 16 - Sep 16
Value: £806,240
Duration:  Apr 16 - Sep 16
£1,673,747
Jan 14 - Aug 18
Value: £1,673,747
Duration:  Jan 14 - Aug 18
£4,062,954
Aug 15 - Jul 20
Value: £4,062,954
Duration:  Aug 15 - Jul 20
£277,067
Oct 14 - Mar 16
Value: £277,067
Duration:  Oct 14 - Mar 16
£1,238,584
Oct 16 - Oct 17
Value: £1,238,584
Duration:  Oct 16 - Oct 17
£12,610,085
Oct 09 - Sep 15
Value: £12,610,085
Duration:  Oct 09 - Sep 15
£499,434
Sep 11 - Aug 13
Value: £499,434
Duration:  Sep 11 - Aug 13
£612,658
Sep 10 - Feb 14
Value: £612,658
Duration:  Sep 10 - Feb 14
£2,813,795
Oct 05 - Mar 09
Value: £2,813,795
Duration:  Oct 05 - Mar 09
£5,537,002
Jan 11 - Jun 16
Value: £5,537,002
Duration:  Jan 11 - Jun 16
£295,395
Feb 16 - Jul 17
Value: £295,395
Duration:  Feb 16 - Jul 17
£718,363
Oct 08 - Sep 11
Value: £718,363
Duration:  Oct 08 - Sep 11
£224,159
Mar 06 - Aug 08
Value: £224,159
Duration:  Mar 06 - Aug 08
£1,225,668
Nov 14 - Oct 19
Value: £1,225,668
Duration:  Nov 14 - Oct 19
£1,005,634
Sep 08 - Aug 13
Value: £1,005,634
Duration:  Sep 08 - Aug 13
£499,007
Apr 12 - Mar 13
Value: £499,007
Duration:  Apr 12 - Mar 13
£1,140,593
Sep 16 - Aug 18
Value: £1,140,593
Duration:  Sep 16 - Aug 18
£201,848
Nov 09 - Aug 11
Value: £201,848
Duration:  Nov 09 - Aug 11
£535,619
Dec 08 - Nov 12
Value: £535,619
Duration:  Dec 08 - Nov 12