Daniel Haydon

University of Glasgow
CSV
£129,508
Jan 17 - Jul 18
Value: £129,508
Duration:  Jan 17 - Jul 18
£635,722
Jul 10 - Jan 15
Value: £635,722
Duration:  Jul 10 - Jan 15
£427,430
Nov 11 - Apr 15
Value: £427,430
Duration:  Nov 11 - Apr 15
£673,500
Nov 14 - Feb 18
Value: £673,500
Duration:  Nov 14 - Feb 18
£656,669
Nov 14 - May 18
Value: £656,669
Duration:  Nov 14 - May 18
£42,306
Oct 09 - Mar 11
Value: £42,306
Duration:  Oct 09 - Mar 11
£473,663
Jul 07 - Jan 11
Value: £473,663
Duration:  Jul 07 - Jan 11
£280,741
Oct 08 - Dec 11
Value: £280,741
Duration:  Oct 08 - Dec 11
£282,855
Oct 11 - Feb 15
Value: £282,855
Duration:  Oct 11 - Feb 15
£265,364
Mar 07 - Sep 10
Value: £265,364
Duration:  Mar 07 - Sep 10
£338,811
Mar 14 - Oct 17
Value: £338,811
Duration:  Mar 14 - Oct 17
£272,856
Feb 13 - Jul 16
Value: £272,856
Duration:  Feb 13 - Jul 16
£24,489
Nov 13 - Oct 17
Value: £24,489
Duration:  Nov 13 - Oct 17