Murray Pittock

University of Glasgow
CSV
£812,735
Nov 17 - Oct 22
Value: £812,735
Duration:  Nov 17 - Oct 22
£26,691
Oct 07 - Mar 09
Value: £26,691
Duration:  Oct 07 - Mar 09
£117,478
Apr 10 - Jun 11
Value: £117,478
Duration:  Apr 10 - Jun 11
£889,310
Jun 11 - Nov 16
Value: £889,310
Duration:  Jun 11 - Nov 16
£60,484
Mar 18 - Nov 18
Value: £60,484
Duration:  Mar 18 - Nov 18
£35,231
Jan 07 - May 07
Value: £35,231
Duration:  Jan 07 - May 07