Nicoletta Bobola

University of Manchester
CSV
£352,238
Nov 07 - Nov 10
Value: £352,238
Duration:  Nov 07 - Nov 10
£672,014
Feb 14 - Jan 18
Value: £672,014
Duration:  Feb 14 - Jan 18
£774,040
Apr 16 - Mar 19
Value: £774,040
Duration:  Apr 16 - Mar 19