Marina Denise Anne Jirotka

University of Oxford
CSV
£198,752
Nov 14 - Nov 16
Value: £198,752
Duration:  Nov 14 - Nov 16
£397,172
Sep 11 - Aug 14
Value: £397,172
Duration:  Sep 11 - Aug 14
£188,831
Apr 08 - Mar 09
Value: £188,831
Duration:  Apr 08 - Mar 09
£798,888
Jul 10 - Mar 13
Value: £798,888
Duration:  Jul 10 - Mar 13
£270,896
Oct 06 - Mar 10
Value: £270,896
Duration:  Oct 06 - Mar 10
£42,904
Oct 09 - Jun 10
Value: £42,904
Duration:  Oct 09 - Jun 10
£1,140,593
Sep 16 - Aug 18
Value: £1,140,593
Duration:  Sep 16 - Aug 18
£271,190
Apr 08 - Jun 09
Value: £271,190
Duration:  Apr 08 - Jun 09
£38,029,960
Dec 14 - Nov 19
Value: £38,029,960
Duration:  Dec 14 - Nov 19