Nia Bryant

University of York
CSV
£332,275
Apr 08 - Nov 11
Value: £332,275
Duration:  Apr 08 - Nov 11
£2,738,492
Jul 15 - Jul 20
Value: £2,738,492
Duration:  Jul 15 - Jul 20
£426,144
Jun 12 - Jun 15
Value: £426,144
Duration:  Jun 12 - Jun 15
£475,818
Jun 11 - Nov 14
Value: £475,818
Duration:  Jun 11 - Nov 14
£98,212
Oct 17 - Sep 21
Value: £98,212
Duration:  Oct 17 - Sep 21