Tom Tregenza

University of Exeter
CSV
£96,732
Nov 10 - Jan 12
Value: £96,732
Duration:  Nov 10 - Jan 12
£373,419
Nov 07 - Dec 10
Value: £373,419
Duration:  Nov 07 - Dec 10
£439,879
Jul 14 - Dec 17
Value: £439,879
Duration:  Jul 14 - Dec 17
£100,541
Sep 06 - Dec 09
Value: £100,541
Duration:  Sep 06 - Dec 09
£390,343
Feb 10 - Oct 13
Value: £390,343
Duration:  Feb 10 - Oct 13
£355,679
Jan 11 - Jun 14
Value: £355,679
Duration:  Jan 11 - Jun 14
£517,602
Feb 18 - Jan 21
Value: £517,602
Duration:  Feb 18 - Jan 21
£248,156
Dec 06 - Nov 09
Value: £248,156
Duration:  Dec 06 - Nov 09