Sarah Curtis

Durham University
CSV
£415,273
Nov 09 - Nov 12
Value: £415,273
Duration:  Nov 09 - Nov 12
£621,022
Jun 12 - Oct 14
Value: £621,022
Duration:  Jun 12 - Oct 14
£15,247
Jan 07 - Dec 08
Value: £15,247
Duration:  Jan 07 - Dec 08
£789,816
Jun 15 - Sep 18
Value: £789,816
Duration:  Jun 15 - Sep 18