Nigel Minton

University of Nottingham
CSV
£1,393,965
Nov 13 - Nov 16
Value: £1,393,965
Duration:  Nov 13 - Nov 16
£91,932
Oct 11 - Sep 15
Value: £91,932
Duration:  Oct 11 - Sep 15
£1,590,252
Oct 07 - Mar 13
Value: £1,590,252
Duration:  Oct 07 - Mar 13
£2,127,704
Apr 09 - Sep 14
Value: £2,127,704
Duration:  Apr 09 - Sep 14
£94,126
Oct 14 - Sep 18
Value: £94,126
Duration:  Oct 14 - Sep 18
£74,410
Oct 09 - Sep 13
Value: £74,410
Duration:  Oct 09 - Sep 13
£51,020
Jun 15 - Jun 19
Value: £51,020
Duration:  Jun 15 - Jun 19
£215,418
Nov 08 - Nov 10
Value: £215,418
Duration:  Nov 08 - Nov 10
£50,000
Jul 12 - Jan 14
Value: £50,000
Duration:  Jul 12 - Jan 14
£368,068
Apr 13 - Oct 16
Value: £368,068
Duration:  Apr 13 - Oct 16
£364,436
Apr 07 - Jun 10
Value: £364,436
Duration:  Apr 07 - Jun 10
£521,653
Sep 16 - Aug 21
Value: £521,653
Duration:  Sep 16 - Aug 21
£520,110
May 15 - Mar 19
Value: £520,110
Duration:  May 15 - Mar 19
£199,303
Jan 06 - Jul 09
Value: £199,303
Duration:  Jan 06 - Jul 09
£26,518
Apr 09 - Aug 13
Value: £26,518
Duration:  Apr 09 - Aug 13
£187,191
Jan 06 - Mar 09
Value: £187,191
Duration:  Jan 06 - Mar 09
£124,477
Mar 16 - Mar 17
Value: £124,477
Duration:  Mar 16 - Mar 17
£642,979
Mar 14 - Mar 19
Value: £642,979
Duration:  Mar 14 - Mar 19
£73,110
Oct 09 - Sep 13
Value: £73,110
Duration:  Oct 09 - Sep 13
£643,519
Oct 07 - Mar 11
Value: £643,519
Duration:  Oct 07 - Mar 11