Naomi Sykes

University of Nottingham
CSV
£224,960
Nov 16 - Jun 17
Value: £224,960
Duration:  Nov 16 - Jun 17
£1,576,505
Jan 14 - Jun 17
Value: £1,576,505
Duration:  Jan 14 - Jun 17
£16,273
Nov 07 - Aug 08
Value: £16,273
Duration:  Nov 07 - Aug 08
£30,069
May 17 - Oct 18
Value: £30,069
Duration:  May 17 - Oct 18
£24,708
Sep 09 - Jan 10
Value: £24,708
Duration:  Sep 09 - Jan 10
£651,629
Nov 11 - Oct 15
Value: £651,629
Duration:  Nov 11 - Oct 15