Joe Painter

Durham University
CSV
£117,604
Sep 15 - Sep 16
Value: £117,604
Duration:  Sep 15 - Sep 16
£46,595
Sep 16 - Aug 17
Value: £46,595
Duration:  Sep 16 - Aug 17
£23,870
Dec 13 - Dec 15
Value: £23,870
Duration:  Dec 13 - Dec 15
£638,085
Jan 16 - Dec 18
Value: £638,085
Duration:  Jan 16 - Dec 18
£31,945
Feb 12 - Aug 12
Value: £31,945
Duration:  Feb 12 - Aug 12
£20,271
Mar 11 - Aug 11
Value: £20,271
Duration:  Mar 11 - Aug 11